تاسو د ژباړونکو او پازوالانو سره د دې فورمې له لارې اړيکه ټينگولای شئ:

د مهر بانی له مخې د ملاتړ لپاره دلته غوښتنه مه کوئ! ښايي له پامه وغورځول شي.

(غوښتى)
(غوښتى)
(غوښتى)
(غوښتى)